Globalizacia prile itosti a hrozieb

Spolu s nárastom globalizácie sa zvý¹il poèet externých firiem. Nikto nie je prekvapený skutoènos»ou, ¾e sa ústredie stretáva v Next Yorku a výroba v Singapure. A dobre pracujú na zahranièných námestiach. Súhlasia nielen so v¹etkými korporáciami, ale aj s nimi sú»a¾ia o kvalitu svojich výrobkov.

Takáto „kontrakcia“ sveta sa stala dôvodom zvý¹eného dopytu po prekladoch iných typov zmlúv, prepravných dokumentov, zakladacích listín spoloèností a znaleckých posudkov. Stále viac a viac spoloèností a súkromných ¾ien prejavuje potrebu právnych prekladov.Pre tých, ktorí ¹tudujú filológiu a ¾iadajú o prekladateµskú kariéru, je tu preto rad, o ktorý sa oplatí zaujíma». Na rozdiel od vystúpení sa nemusí podrobova» právnym ¹túdiám. V¾dy je potrebná znalos» právneho jazyka, jeho ¹pecifickos» a právne tituly. To v¹etko sa dá nauèi» èítaním právnych aktov, ktoré zodpovedajú typu textu, ktorý prekladáme.

Ten, kto sa nebojí prija» výzvu, èo je zlo¾itý právny text, mô¾e vytvori» neustály príliv klientov. Existuje aj rôznorodos» v dobrom stave. Právne preklady, preto¾e sa mô¾u vz»ahova» na v¹etky typy zmlúv uzatvorených medzi spoloènos»ami, notárske zápisnice, lízingové zmluvy.

Úspech niektorých dokumentov si vy¾aduje, aby bol súdnym prekladateµom, napríklad pri prekladaní notárskych listín. Toto nie je preká¾kou pre niekoho, kto sa vá¾ne stará o existenciu ¹peciálneho prekladateµa. Takéto povolenia nielen¾e zvý¹ia poèet dokumentov, o ktoré sa mô¾eme postara», ale poµskí klienti ich vnímajú ako profesionálov.

Na záver, dopyt po ¹kolách ¹pecializujúcich sa na právne porozumenie bude naïalej rás». Toto zvý¹enie bude úmerné rastu medzinárodného obchodu a spolupráce medzi podnikmi.