Lesnych po iarov v c panielsku

Moderné in¹talácie ATEXOpeµovanie vzduchu prachom (najmä drevného pôvodu, prá¹kovými farbami alebo jemným uhlím musí by» vo výsledkoch veµmi bolestivé, a to najmä kvôli veµmi vysokej pravdepodobnosti výbuchu. Podµa výskumu je to veµmi vysoká pozornos» malých peµových zàn, ktoré sú najèastej¹ími príèinami výbuchu. Zdrojom zapálenia peµu mô¾e by» nielen otvorený oheò, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom pou¾ívajte moderné in¹talácie ATEX. Na domácom trhu sú na¹»astie stále dobre etablované profesionálne spoloènosti, ktoré robia ¹pièkové in¹talácie za veµmi miernu cenu, tak¾e by nemali by» ¾iadne záva¾né problémy s hµadaním vhodných odborníkov.

Bezpeèné vetranie a odsávanie prachuNa to, aby boli extrakèné a ventilaèné systémy extrémne úèinné, je potrebné pou¾i» ¹peciálne odsávanie, lokálny odsávaè (v èasti samonosných ramien a odsávaèe pár, ako je to v mieste emisie akéhokoµvek zneèistenia. Je potrebné pamäta» na plus a zabezpeèi», aby v¹etky prachové klastre boli v¾dy dôkladne odstránené, èím sa zabráni pohybu prachu a jeho opätovnému usadzovaniu. Dôle¾itou funkciou je aj systematické vyprázdòovanie nádob na prach. V polohe, keï sa prach pripája k podlahe haly, stojí za to vyu¾i» ¹peciálne priemyselné vysávaèe. Profesionálne in¹talácie ATEX tie¾ musia by» správne uzemnené a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾u hromadi» elektrostatické náboje, prostredníctvom ktorých mô¾u dosiahnu» iskru. Potrubné kanály musia by» splnené nevyhnutne s hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV súèasných systémoch vetrania a odsávania prachu, ktorým hrozí nebezpeèenstvo vzniku, je vhodné pou¾íva» ventilátory a filtre s dobrou ochranou proti výbuchu spoloène s rôznymi informáciami ATEX. Filtre odolné voèi výbuchu by mali by» ¹peciálne výbu¹né panely. V závislosti od potrieb mô¾u ¾i» raz alebo opakovane. Pod vplyvom výbu¹ného jemného ATEXu membrána podlieha rýchlemu roztrhnutiu a uvoµòuje v¹etky výbu¹né plyny priamo do atmosféry, vïaka èomu sa filtre nepo¹kodia. Potenciálne výbu¹né zariadenia by mali by» tie¾ vybavené ¹peciálnym systémom na hasenie iskier a modernými hasiacimi systémami v samotných zariadeniach. Tie¾ na plných ventilaèných kanáloch, ktoré sa posielajú do filtra, by sa mali in¹talova» spätnoväzbové klapky, ktoré zabraòujú ¹íreniu plameòa v samotnom zariadení v dôsledku vypuknutia nebezpeèných èastíc vo filtroch.

Potlaèenie výbuchuModerné systémy na potlaèenie výbuchu sú v súèasnosti najúèinnej¹ími a najèastej¹ie pou¾ívanými metódami na ochranu rôznych zariadení pred úèinkami výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu sú zvyèajne umiestnené z profesionálneho valca HRD, infraèervených snímaèov a snímaèov tlaku a profesionálneho riadiaceho centra. Základnou úlohou systému je samozrejme okam¾ité rozpoznanie výbuchu v jeho poèiatoènej fáze. Potom sa vstrekne ¹peciálne tlmiace èinidlo, ktorého úlohou je potlaèi» nebezpeènú explóziu. Moderné in¹talácie ATEX predstavujú extrémne rýchly èas odozvy. Od okamihu odhalenia hrozby explózie mô¾e prejs» na jeho potlaèenie len tisícina sekundy.