Vlasy zahalene nabok

Môj bratranec miluje hra» s vlasmi, stále si ju mô¾ete pohladi» a hrebeòova» si vlasy. To je tie¾ naozaj vstrebáva, ¾e chcú, aby celý vzhµad krásny, jeden mô¾e da» jeden prú¾ok tucet krát, niekedy lepenie vlasov luky na to alebo vlo¾enie man¾ety. Má rada ¹kolskú prácu a plánuje to urobi». Jej nové stvorenie Princess Joker tie¾ existovalo originálne a mala perfektný úèes a ¹aty. V centrálnom poriadku moja matka splietla niekoµko vrkoèov s lukom, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli krásny jedenás»roèný povedal, ¾e nie, nie, e¹te raz. Budem vyzera» kraj¹ie v interiéri .... a tak to zaèalo. Pol hodiny natáèania pri ich písaní. Vyzerala nádherne ako veµká princezná. Ako je v¹ak s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nebude¹ znepokojený, ¾e na zaèiatku usporiadania prehliadky uplynulo menej ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenili my¹lienky a vo svojom prejave to bola chvíµka o nieèo viac "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám aristokrata, najviac man¾elku svojej dievky." Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy do role voµnej koky. Na¹»astie, ako stvorila vy¹¹ie, teraz máme zruènos» pripnú» si vlasy, tak¾e èas sme i¹li obzvlá¹» rýchlo. Jej matka, z nejakej strany nového, bola tie¾ plná za dvadsa» minút.